• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

   تاریخ سند : -
   شماره نامه : -
   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، ...

   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

   آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌"
   هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28/12/1381 بنا به‌ پیشنهاد 72905مورخ‌ 24/12/1381وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ استناد ماده‌ (9)قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایروجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌ ـمصوب‌ 1381 ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
   فصل‌ اول‌: تعاریف‌
   ماده‌ 1:
   واژه‌ها و اصطلاحات‌ به‌ کار برده‌ شده‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ شرح‌زیر تعریف‌ می‌شوند:
   الف‌ ـ قانون‌: قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌وارداتی‌ مصوب‌ 22/10/1381.
   ب‌ ـ عوارض‌ محلی‌: عوارضی‌ است‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (1) ماده‌ (5)قانون‌ و با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375 و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشوری‌ وضع‌ می‌گردد.
   پ‌ ـ تولید کنندگان‌ کالا: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ سازنده‌ و مونتاژکننده‌ کالاهای‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
   ت‌ ـ ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ ارایه‌ دهنده‌خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
   ث‌ ـ ارزش‌ گمرکی‌: تابع‌ تعریف‌ مقرر در ماده‌ (10) قانون‌ امور گمرکی‌مصوب‌ 30/3/1350و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
   ج‌ ـ حقوِ ورودی‌: چهار درصد ارزش‌ گمرکی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ به‌اضافه‌ سود بازرگانی‌ است‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌می‌شود و در قالب‌ یک‌ نرخ‌ برای‌ هر ردیف‌ تعرفه‌ در جداول‌ ضمیمه‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ درج‌ می‌گردد.
   چ‌ ـ حریم‌ شهر: حریم‌ شهر از نظر قانون‌، تابع‌ تعریف‌ مقرر در قانون‌شهرداریها می‌باشد.
   ح‌ ـ حوزه‌ استحفاظی‌: حوزه‌ استحفاظی‌ از نظر قانون‌، تابع‌ مقررات‌مقرر در تبصره‌ (4) ذیل‌ ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌مصوب‌ سال‌ 1362 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
   خ‌ ـ مؤدی‌: اشخاصی‌ که‌ به‌ تولید کالا و ارایه‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون‌مبادرت‌ می‌نمایند و مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهند بود.
   فصل‌ دوم‌: تکالیف‌ تولیدکنندگان‌ کالا
   ماده‌ 2:
   شرکت‌ ملی‌ پالایش‌ و پخش‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ ایران‌ مکلف‌است‌ مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ به‌ بندهای‌ (ج‌) و (د) ماده‌ (3) قانون‌ رابراساس‌ قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ محاسبه‌ و از خریداران‌ اخذ و مالیات‌ و عوارض‌مذکور را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ از طریق‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نماید.
   تبصره‌ ـ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ علاوه‌ بر قیمت‌ مصوب‌مربوط‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ تعیین‌ می‌گردد، در قیمت‌ فروش‌نهایی‌ محاسبه‌ و منظور می‌گردد:
   ماده‌ 3:
   تولید کنندگان‌ کالاهای‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) ماده‌ (3)قانون‌ مکلفند مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ مذکور را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ رابه‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و عوارض‌ واحدهای‌ تولیدی‌ داخل‌حریم‌ شهر را به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و در خصوص‌ واحدهای‌ تولیدی‌خارج‌ از حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود،واریز نمایند.
   ماده‌ 4:
   شرکت‌ دخانیات‌ ایران‌ و سایر تولید کنندگان‌ سیگار مکلفندمالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (3) قانون‌ را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ و یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ وعوارض‌ را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • لینک های مرتبط
  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  پورتال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
  پورتال جامع شهر مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 2,527,784
  تعداد بازدید امروز : 792
  تعداد بازدید دیروز : 1,761
  آخرین به روزرسانی : 1398/07/24 10:18
 • ارتباط با ما
  آدرس :

  بزرگراه شهید بابانظر - نبش بابانظر 42

  تلفن :31294040
  فاکس :
  رایانامه :zone4@mashhad.ir
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه چهار شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد