• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

   قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

   تاریخ سند : -
   شماره نامه : -
   قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ...

   قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

   قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا،ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌
   ماده‌ 1:
   از ابتدای‌ سال‌ 1382 برقراری‌ و دریافت‌ هر گونه‌ وجوه‌ از جمله‌مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالاها، ارایه‌ دهندگان‌خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفاً به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌برقراری‌ و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌، مجامع‌، شوراها و سایرمراجع‌، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌دسته‌ از دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یاتصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ صورت‌می‌پذیرد به‌ استثناء «قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 1366/12/3 واصلاحات‌ بعدی‌ آن‌، قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1372/6/7، قانون‌ مقررات‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ خارجی‌ مصوب‌ 1373/4/12، عوارض‌ آزادراه‌ها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌(12) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ مصوب‌ 1374/12/22 و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (46)، بند (ب‌)ماده‌ (130) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1379/1/17»لغو می‌گردد.
   تبصره‌1ـ هزینه‌، کارمزد و سایر وجوهی‌ که‌ از درخواست‌ کننده‌ در ازاءارایه‌ مستقیم‌ خدمات‌ خاص‌ و یا فروش‌ کالا که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌مربوطه‌ دریافت‌ می‌شود و همچنین‌ خسارات‌ و جرایمی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌و یا اختیارات‌ قانونی‌ لغو نشده‌ دریافت‌ می‌گردد، از شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌می‌باشند.
   تبصره‌2ـ از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، بند (ج‌) ماده‌ (19)،ماده‌ (145)، ماده‌ (168) و بند(ب‌) ماده‌ (175) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1379 لغوگردیده‌ و در بند (ب‌) ماده‌ (19) آن‌ قانون‌ عبارت‌ چهل‌ و هشت‌ درصد(48%) به‌ پنجاه‌ درصد (50%) اصلاح‌ می‌شود.
   ماده‌2:
   حقوِ گمرکی‌، مالیات‌، حق‌ ثبت‌ سفارش‌ کالا، انواع‌ عوارض‌ وسایر وجوه‌ دریافتی‌ از کالاهای‌ وارداتی‌ تجمیع‌ گردیده‌ و معادل‌ چهار درصد(4%) ارزش‌ گمرکی‌ کالاها تعیین‌ می‌شود. به‌ مجموع‌ این‌ دریافتی‌ و سودبازرگانی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوطه‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌ می‌شود حقوِورودی‌ اطلاِ می‌گردد.
   تبصره‌1ـ نرخ‌ حقوِ ورودی‌ علاوه‌ بر رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌می‌بایست‌ به‌ نحوی‌ تعیین‌ گردد که‌:
   الف‌ ـ در راستای‌ حمایت‌ مؤثر از اشتغال‌ و کالای‌ تولید با ساخت‌ داخل‌در برابر کالای‌ وارداتی‌ باشد.
   ب‌ ـ در برگیرنده‌ نرخ‌ ترجیحی‌ و تبعیض‌آمیز بین‌ وارد کنندگان‌ دولتی‌ بابخشهای‌ خصوصی‌، تعاونی‌ و غیر دولتی‌ نباشد.
   ج‌ ـ نرخ‌ حقوِ ورودی‌ قطعات‌، لوازم‌ و موادی‌ که‌ برای‌ مصرف‌ در فرآوری‌یا ساخت‌ یا مونتاژ یا بسته‌ بندی‌ اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ‌ حقوِ ورودی‌ محصول‌ فرآوری‌ شده‌ یا شی‌ء یا ماده‌ یا دستگاه‌ آماده‌پایین‌تر باشد.
   تبصره‌2ـ حق‌ ثبت‌ سفارش‌ پرداختی‌ کالاهایی‌ که‌ تا پایان‌ سال‌ 1381اظهار و ترخیص‌ نشده‌اند به‌ عنوان‌ علی‌الحساب‌ حقوِ ورودی‌ محسوب‌می‌شود.
   تبصره‌ 3ـ معادل‌ دوازده‌ در هزار ارزش‌ گمرکی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ که‌حقوِ ورودی‌ آنها وصول‌ می‌شود از محل‌ اعتباراتی‌ که‌ همه‌ ساله‌ در قوانین‌بودجه‌ سنواتی‌ کل‌ کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریها) قرار می‌گیرد تا به‌ نسبت‌ هفتاد درصد (70%) میان‌ شهرداریها وسی‌ درصد (30%) میان‌ دهیاریهای‌ سراسر کشور به‌ عنوان‌ کمک‌ پرداخت‌ وبه‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور شود.
   تبصره‌ 4ـ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ معافیت‌های‌ گمرکی‌ به‌استثنای‌ معافیت‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (6) و بندهای‌ (1)، (2)، (4) تا (9)، (12)تا (19) ماده‌ (37) قانون‌ امور گمرکی‌ مصوب‌ 1350/3/17 و معافیت‌ گمرکی‌لوازم‌ امدادی‌ اهدایی‌ به‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اقلام‌عمده‌ صرفاً دفاعی‌ کشور لغو می‌گردد. این‌ اقلام‌ دفاعی‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌کشور و با تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌ می‌گردد.
   ماده‌ 3:
   مالیات‌ و عوارض‌ دریافتی‌ از کالاها به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد:
   الف‌ ـ انواع‌ نوشابه‌های‌ گازدار ساخت‌ داخل‌ (به‌ استثناء نوشابه‌های‌حاصل‌ از فرآورده‌های‌ لبنی‌ و کنسانتره‌ انواع‌ میوه‌ و آب‌ معدنی‌) که‌ با وسایل‌ماشینی‌ تهیه‌ می‌شوند و همچنین‌ شربت‌های‌ غلیظ‌ تولیدی‌ مورد استفاده‌در دستگاه‌های‌ نوشابه‌سازی‌ کوچک‌ (دستگاه‌ پست‌ میکس‌) که‌ به‌ منظورتهیه‌ نوشابه‌ به‌ بازار عرضه‌ می‌گردد پانزده‌ درصد (15%) بهای‌ فروش‌کارخانه‌ ]دوازده‌ درصد (12%) مالیات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌[.
   ب‌ ـ سیگار تولید داخل‌ پانزده‌ درصد (15%) بهای‌ فروش‌ کارخانه‌]دوازده‌ درصد (12%) مالیات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌.
   ج‌ ـ بنزین‌ بیست‌ درصد (20%) قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ ]ده‌ درصد (10%)مالیات‌ و ده‌ درصد (10%) عوارض‌.
   د ـ نفت‌ سفید و نفت‌ گاز ده‌ درصد (10%) و نفت‌ کوره‌ پنج‌ درصد (5%)قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌)
   ه‌ـ سایر کالاهای‌ تولیدی‌ (به‌ استثنای‌ محصولات‌ بخش‌ کشاورزی‌) که‌امکان‌ استفاده‌ از آن‌ها به‌ عنوان‌ محصول‌ نهایی‌ وجود دارد مطابق‌ فهرستی‌که‌ به‌ پیشنهاد کار گروهی‌ مرکب‌ از وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ (رییس‌)،وزرای‌ بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ و کشور و رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ برای‌ سال‌ بعد به‌ تصویب‌هیات‌ وزیران‌ می‌رسد سه‌ درصد (3%) قیمت‌ فروش‌ ]دو درصد (2%) مالیات‌و یک‌ درصد (1%) عوارض‌[.آن‌ دسته‌ از محصولات‌ صنایع‌ آلوده‌ کننده‌محیط‌ زیست‌ به‌ تشخیص‌ و اعلام‌ (تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ هر سال‌ برای‌ اجرادر سال‌ بعد) سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ که‌ در فهرست‌ فوِ قرارنمی‌گیرند یک‌ درصد (1%) قیمت‌ فروش‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌).
   تبصره‌ 1ـ مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌ (ج‌) و(د) علاوه‌ بر قیمت‌ مصوب‌فروش‌ محصولات‌ مربوطه‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ تعیین‌ می‌شود در قیمت‌فروش‌ نهایی‌ محاسبه‌ و منظور می‌شود.
   تبصره‌ 2ـ مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) این‌ ماده‌ در خصوص‌کالاهای‌ صادراتی‌ طبق‌ قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ معاف‌ و در خصوص‌ آن‌ دسته‌ از کالاهایی‌که‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ غیر از تولید کننده‌ نهایی‌ کالا صادرمی‌شوند مطابق‌ رسیدهای‌ معتبر واریزی‌ مربوطه‌، حسب‌ مورد از محل‌درآمد مالیاتی‌ مربوط‌ و عوارض‌ وصولی‌ قابل‌ اختصاص‌ به‌ وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداری‌ها) قابل‌ استرداد می‌باشد. نحوه‌ استرداد به‌ موجب‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور به‌ تصویب‌وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌رسد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • لینک های مرتبط
  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  پورتال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
  پورتال جامع شهر مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 2,533,922
  تعداد بازدید امروز : 140
  تعداد بازدید دیروز : 1,614
  آخرین به روزرسانی : 1398/07/28 10:00
 • ارتباط با ما
  آدرس :

  بزرگراه شهید بابانظر - نبش بابانظر 42

  تلفن :31294040
  فاکس :
  رایانامه :zone4@mashhad.ir
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه چهار شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد