• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

   آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

   تاریخ سند : ۱۳۷۸/۰۷/۰۷
   شماره نامه : -
   آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ ...

   آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

   آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375
   مصوب‌ هیات‌ وزیران‌ - 7/7/1378
   هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 7/7/1378 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور وبه‌ استناد مواد (94) و (77) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 - و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ فوقالذکر،آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماه‌ (77) و بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور وانتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود.
   حسن‌ حبیبی‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور
   ماده‌ 1:
   شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاستهای‌ موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند.
   ماده‌ 2:
   وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ کالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شهر، شهرک‌ یا بخش‌ ذی‌ربط‌ باشد.
   تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ که‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یابرای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرحهای‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ که‌ در قوانین‌ ومقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود.
   ماده‌ 3:
   عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماکن‌، واحدهای‌ صنفی‌،تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ که‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره‌ (1) ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌1362 - و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (6 و 13) قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌ 1362 - که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهرکها محدوده‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (13) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها - مصوب‌ 1355 -رسیده‌ است‌، باشد.
   تبصره‌ 1- در صورتی‌ که‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (2) قانون‌تاسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ - مصوب‌ 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده‌ (7) اساسنامه‌ بنیادمسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ - مصوب‌ 1366 - تعیین‌ شده‌ است‌، ملاک‌ خواهندبود.
   تبصره‌ 2- مراجع‌ تصمیم‌ گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی‌ را که‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرک‌ یا مراکزجمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظرمراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند.
   ماده‌ 4:
   وصول‌ عوارضی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهرکها برعهده‌ مسیولان‌ اجرایی‌ شهرک‌ مربوط‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ وضمانتهای‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مکلف‌ به‌ دادن‌ رسیدرسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌.
   ماده‌ 5:
   نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شوراتعیین‌ می‌گردد.
   تبصره‌: وزارت‌ کشور به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375- و به‌منظور تعمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ وشهرک‌ و همچنین‌ ایجاد یکنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر کشور،آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ می‌نماید.در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعملهای‌ موضوع‌ ماده‌ (30)آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداریها مراعات‌ می‌گردد.
   ماده‌ 6:
   عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تعمین‌ هزینه‌های‌همان‌ شهر، روستا و یا شهرک‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرک‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • لینک های مرتبط
  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  پورتال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
  پورتال جامع شهر مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 2,527,823
  تعداد بازدید امروز : 831
  تعداد بازدید دیروز : 1,761
  آخرین به روزرسانی : 1398/07/24 10:18
 • ارتباط با ما
  آدرس :

  بزرگراه شهید بابانظر - نبش بابانظر 42

  تلفن :31294040
  فاکس :
  رایانامه :zone4@mashhad.ir
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه چهار شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد