پیگیری

منطقه 4 شهرداری مشهد

آدرس : بزرگراه شهید بابانظر - شهید بابانظر ۴۲ - شهرداری منطقه ۴
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۸۰
پست الکترونیک :
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
فهرست پست های سازمانی
No Cache
Gt: 3.6600740750631
Qt: 1.5520880222321