شماره: 10

منطقه 4 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : اجرای لکه گیری غیر مکانیزه آسفالت معبر سواره رو محدوده طبرسی جنوبی مجلسی صدمتری- نوبت دوم

...

زمان شروع:1400/03/25
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/03/29 08:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/03/29 09:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/03/30 09:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه 4

فرهاد ذبیحی

خدمات شهروندی