شماره: 39

منطقه 4 استعلام

موضوع : مرمت و بازسازی دریچه کانالهای سطح منطقه 4

...

زمان شروع:1400/05/05
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/09 08:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/09 09:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/09 10:00:00
اطلاعات بیشتر

سرپرست منطقه

سرپرست شهرداری منطقه 4

فرهاد ذبیحی

خدمات شهروندی